1

اصول طراحي موزه فضایی برای حفاظت یادبود ها هنری تبدیل شده اند. روند طراحی در تفکر معمار

News Discuss 
اصول طراحي موزه فضایی برای حفاظت یادبود ها هنری تبدیل شده اند. روند طراحی در به نوع ای که معمار به وضعیت تعامل میانی ساختمان و پیرامون زیست اندیشیده و در طراحی دیرینکده متعلق به بهره تفکر معمار شکل می گیرد می گیرد. در طرح موزه ها باید به اصول https://www.reddit.com/user/memaryonline/comments/pvier6/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story